WONLON là một công ty anh em khác của Công ty Nhà thông minh nhanh Thiên Tân và đã trải qua quá trình đăng ký nhãn hiệu thương mại WONLON. Xe đã được đăng ký từ năm 2013 và có thời hạn 10 năm trước khi hết thời hạn đăng ký.